מבנה היומן החשבונאי – קורס חשבונות 1

מבנה היומן החשבונאי - קורס חשבונות 1

תוכן עניינים

את מבנה היומן החשבונאי, יש לחלק לפי טבלה, אשר מכילה:

 1. עמודת תאריך
 2. חובת חשבון
 3. זכות חשבון
 4. אסמכתא
 5. פרטים
 6. סכום חובה – קיבל ערך
 7. סכום זכות – נתן ערך

יש לזכור מספר דגשים חשובים:

 1. מכירות והכנסות, תמיד בזכות.
 2. כל הסחורה והרכוש של העסק, תמיד בחובה.
 3. הוצאות תמיד ירשמו בחובה.
 4. הכנסות תמיד ירשמו בזכות.

כאשר משתמשים בצ'ק של לקוח, לוקחים מקופת צ'קים לקבל שזה בחובה, וקופת צ'קים, לקבל הופך לזכות, לדוגמא במקרה של רכישת סחורה (יש להתייעץ עם יועץ מס מוסמך).

והפירוט שרשום על כך, הסבת צ'ק על רכישת הסחורה X.

כאשר לוקחים הלוואה מהבנק, החשבון שנמצא בחובה הוא חשבון הבנק של בעל העסק והחשבון שנמצא בזכות, נקרא חשבון "הלוואה מבנק".

כאשר נרכש רכב, יש לרשום בחובה את החשבון של כלי רכב, והחשבון שנמצא בזכות הינו חשבון "צ'קים דחויים שנקנו".

כאשר מבצעים נקיונות לעסק, יש לרשום את החשבון הוצאות של ניקיון בחובה, וחשבון קופת מזומן בזכות.

כאשר רוכשים עם אשראי, יש לרשום בחובה קניית סחורה, יש לרשום בזכות את החשבון "ספקים".

כאשר אומרים לך שרק שילמת, קבלה (בלי התבצעות עסקה כלשהי, כמו קניית סחורה וכו'. בשביל חש"ק, חייב שיהיה רשום על מה בדיוק, אחרת זה על חשבון חוב, והחשבונית כבר יצאה בעבר וכעת, זה רק התשלום = קבלה).

כאשר אומרים לך שרק קנית, חש"ק. כאשר מתבצעת עסקה מלאה.

התקבלו 340₪ במזומן עבור הובלה ללקוחות שהעסק ביצע =

קופת מזומן = חשבון בחובה.

הכנסות מהובלה = חשבון בזכות.

אסמכתא = חש"ק.

פרטים = עבור קבלה.

סכום חובה.

סכום זכות.

הגדלת רכוש = בעמודת חשבון חובה.

הקטנת רכוש = בעמודת חשבון בזכות.

הגדלת הוצאה = בעמודת חשבון בחובה.

הקטנת הוצאה = בעמודת חשבון בזכות.

הגדלת התחייבות = בעמודת חשבון בזכות.

הקטנת התחייבות = בעמודת חשבון בחובה.

הגדלת הכנסה = בעמודת חשבון בזכות.

הקטנת הכנסה = בעמודת חשבון בחובה.

בחובה = איזה חשבון מקבל ערך.

בזכות = איזה חשבון נותן ערך.

חשבונות בחובה הם האשראי, הקניות או ההוצאות או הרכוש, בדר"כ.

סוגי אמצעי תשלום

 1. שקים – מסמך שבאמצעותו מושכים כספים מחשבון בנק למשנהו.
  שלושה צדדים לצ'ק:

א. המושך – בעל החשבון.
ב. הנמשך – הבנק של בעל החשבון.
ג. המוטב – מקבל הצ'ק.

הגדרה של צ'ק: פקודה בכתב ללא תנאי, שנותן המושך לבנק ובה הוא נדרש לשלם למוטב סכום כסף במועד שנקבע.

כאשר התאריך המופיע בצ'ק, הוא ביום העסקה, הוא נקרא צ'ק מיידי = צ'ק מזומן.

כאשר התאריך המופיע בצ'ק, הוא מעל יומיים מיום העסקה, הוא נקרא צ'ק דחוי = צ'ק מעותד.

אורך חיי צ'ק הינו 6 חודשים מהתאריך הרשום.

צ'ק דחוי שהתקבל מלקוח, נקרא צ'ק לקבל = שקל"ק. חשבון שיק לקבל = רכוש שוטף בחובה.

צ'ק דחוי שנמסר לספק, נקרא שיק לפרעון = שקל"פ. חשבון שיק לפרעון = התחייבות בזכות.

מושגים בצ'קים:

 1. אוחז כשורה – מי שמקבל את השיק בתום לב. אם הוא פורע אותו והוא יודע שנותן הצ'ק הוא חדל פירעון, הוא זכאי משפטית לקבל את הכסף.
  בצד שני, אם הספק לא ביצע את העבודה והצ'ק אצלו, הוא חייב להחזיר ללקוח אותו.
 2. הסבת שיק – חתימה של המוטב על גב הצ'ק, מעבירה את הזכות לקבלת כסף לאדם אחר.
  אם קיבלת צ'ק על שמך, וחתמת מאחורה, אתה יכול להעביר אותו למוטב אחר, אלא אם כן רשום למוטב בלבד.
 3. שיק סחיר – שיק שניתן להסב אותו למישהו אחר.
 4. צ'ק משורטט – צ'ק שיש עליו 2 קווים, הינו צ'ק סחיר, אך לא ניתן לקבל עבורו מזומנים, לא ניתן לפדותו באותו רגע.
 5. שיק עצמי – המוטב והמושך, הם אותו אחד.
 6. צ'ק בנקאי – המושך והנמשך הם אותו אחד.
 7. צ'ק מוגבל זה צ'ק שלא ניתן להסב, יש לרשום על הצ'ק לא סחיר או למוטב בלבד. יש למחוק את המילה לפקודת, ואז יש להוסיף את המילה בלבד, לאחר השם. המגבלויות שלו הן שלא ניתן לקבל עבורו מזומן והוא לא ניתן להסבה.

2. שטר חוב – הבטחה ללא תנאי, ערוכה בכתב, מאת אדם לחברו, חתומה ביד עושה השטר, בה הוא מתחייב לפרוע לאדם פלוני או לפקודת למוכ"ז = מחזיק כתב זה, עם דרישה או בזמן עתידי קבוע או ניתן לקביעה, סכום מסוים בכסף.

בשטר משתתפים 2 צדדים: עושה השטר, מקבל השטר.

השטר מחולק ל-3 חלקים:

 1. גוף השטר – יופיע בו תאריך רישום ותאריך פרעון, שם המוטב ושם עושה השטר, הסכום, מיקום פרעון השטר, חתימה של בעל השטר ומקבל השטר.
  את השטר נהוג לבייל עם בולים. החוק אומר 4 פרומיל = 4/1000. 
 2. הערבים – ערב אוואל, זה ערבות הדדית, שכל אחד מהערבים אחראי לכל סכום השטר. ערב רגיל אחראי על חלק יחסי, בהתאם למספר הערבים. השטר 100K, ב-4 ערבים, כל אחד 25K.
 3. ספח השטר – נשאר אצל עושה השטר.

3. כרטיס אשראי – חוק כ.א קובע: בעל כרטיס האשראי, לא יהיה אחראי על הנזק שנגרם על ידי שימוש לרעה בכרטיס, אם הודיע על אבידה או גניבה של הכרטיס.

אם לא נמסרה הודעה על ידי בעל הכרטיס, האחריות מוגבלת, על פי סכומים שקבע החוק. כמו כן, אחריות לא תחול על מי שמסר את הכרטיס לאדם אחר או מסר את הקוד הסודי.

כאשר לא הוצג הכרטיס במעמד העסקה = עסקה במסמך חסר.

פעולות יומן בנושא אמצעי תשלום

נמכרה סחורה ללקוח א. בסך 10K ש"ח, התקבל 50% שק דחוי. ו-50% שיק מיידי.

חובה:

קופת שיקים

צ'קים לקבל

זכות:

מכירת סחורה.

סכום חובה:

5000

5000

סכום זכות:

10000

צ'קים לפרעון:

נקנתה סחורה מספק לביא, בסך 25,000 ש"ח.

שולם: 5,000 במזומן, 5,000 צ'ק מיידי ו-15K בצ'ק דחוי.

חובה:

קניית סחורה.

זכות:

קופת מזומן 5K

בנק 5K

צ'קים לפרעון 15K

סכום חובה 25K

רכישות בכ.אשראי:

נמכרה סחורה ב-10K, התקבל כ.א.

חובה חברת אשראי.

זכות מכירת סחורה.

סכום בחובה: 10K

סכום בזכות: 10K

וביום התשלום:

חובה – חשבון בנק, אם יש עמלת אשראי תוסיף – הוצאות עמלה. זכות – חברת האשראי.

חברה בנקאית לא לוקחת מע"מ, חברה שאינה בנקאית לוקחת מע"מ.

כל הוצאות הריביות למיניהן, הן הוצאות מימון.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email