פקודות יומן מורכבות

פקודות יומן מורכבות

תוכן עניינים

כזכור כל פעולה עסקית משפיעה לפחות על שני חשבונות. עם זאת יתכן שפעולה עסקית תהיה מורכבת יותר, ותשפיע על יותר משני חשבונות – פקודות יומן מורכבות.

פקודת יומן שבה משתתפים יותר משני חשבונות נקראת "פקודת יומן מורכבת".

בפקודת יומן מורכבת ירשמו תחילה כל החשבונות שאותם יש לחייב, ולאחר מכן כל החשבונות שאותם יש לזכות.

מכירת סחורה והחזרת סחורה

 1. לעיתים לקוחות מחזירים לעסק חלק מהמוצרים שנרכשו.
 2. הסיבה להחזר יכולה להיות שהפרטים אינם דרושים עוד ללקוחות, או שנמצאו פגומים, או שאינם תואמים את פרטי ההזמנה וכו'. החזר מלקוח מתבצע בהסכמת העסק.
 3. החזר מלקוח מהווה למעשה הקטנה של המכירות שהעסק ביצע בעבר, ולכאורה ניתן היה בשל כך לרשום הקטנה בחשבון "מכירות" שזוכה קודם לכן בעת ביצוע המכירה.
 4. אילו בוצע רישום כזה, היה הנתון בדבר היקף ההחזרים נטמע בתוך חשבון המכירות, והעסק היה מפסיד מידע עסקי חשוב בנוגע לתקלות אפשריות לביצוע הזמנות, בקשר לשיעור המוצרים הפגומים שהוא מספק וכו'.
 5. לעיתים, לאחר ביצוע מכירה ללקוחות, חלק מהלקוחות מחזיר את הסחורה שרכש, מכל סיבה שהיא.
 6. את ההחזר, הנהלת החשבונות רושמת פקודת יומן של חובת החזר סחורה מלקוחות (חשבון בחובה: החזר סחורה מלקוחות).

החזק לספקים:

 1. מאותן סיבות שנזכרו לעיל, ייתכן שהעסק מחזיר לספקים מוצרים שרכש. גם החזר כזה מתבצע כמובן בהסכמת הספק.
 2. תנועה זו של החזר סחורות או חומרים לספקים, היא למעשה הקטנה של הקניות שנרשמו בעבר. גם במקרה זה נרשמים ההחזרים בחשבון תוצאתי נפרד בשם "החזר לספקים".
 3. חשבון "קניות" משקף הוצאה, וככזה הרישום בו מתבצע בחובה. כיוון שחשבון "החזר לספקים" משקף ביטול של קנייה, הרישום בו נעשה בזכות.
 4. חשבון "החזר לספקים" הוא חשבון מקזז לחשבון "קניות". שני החשבונות מתנהלים במשך התקופה בנפרד, ורק בעת עריכת הדוחות הכספיים בסוף התקופה מופחתים ההחזרים לספקים מהקניות לאותה תקופה.
 5. אם כנגד ההחזר התקבלו מהספק מזומנים או שק יחוייב חשבון "קופה". אם קטנה יתרת ההתחייבות לספק, יחוייב חשבון "ספקים".

לסיכום, החזר לספק נרשם ביומן כך: חובה: קופה /ספקים. זכות: החזר לספקים.

הנחות מסחריות:

הנחיות מסחריות מתקבלות בדרך כלל מספקים, כנגד רכישה של סחורה, מסיבות שונות כגון:

 1. לקוח מועדף.
 2. הגדלת מחזור המכירות. וכו'.

הנחות מסחריות שנתקבלו, מקטינות בתחשיב הסופי את הקניות.

הנחות מסחריות שנתנו, מקטינות בתחשיב הסופי את המכירות.

צריך לזכור, גם בהנחות מסחריות שנתנו וגם הנחות מסחריות שנתקבלו, לא נוגעים במכירות ולא בקניות, אלא מעמידים נגד גם הנחות מסחריות שנתקבלו וגם הנחות מסחריות שנתנו.

כאשר מקבלים הנחה מספק לא מזכים קניות, אלא מזכים הנחות מסחריות שנתקבלו.

כאשר נותנים הנחה ללקוח לא מחייבים מכירות, אלא מחייבים הנחות מסחריות שנתנו.

הנחות הנתנות ללקוחות (בעקבות מכירות בעבר).

הנחות המתקבלות מספקים (בעקבות קניות בעבר).

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email